English
 

Esas sözleşme

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Kuruluş

 • 1- Yüksek Kimya Mühendisi Kâzım Taşkent’in teşebbüsü ile adları ve ikametgâhları aşağıda yazılı şahıslar arasında, Bakanlar Kurulu’nun 4.7.1944 gün ve 1148 sayılı, İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci Ticaret Dairesi’nin 7.7.1944 gün ve 944/716 sayılı kararlariyle tasdik ve İstanbul Sicilli Ticaret Memurluğunca 7.7.1944 tarihinde 32736 numara ile tescil edilen ve Sicilli Ticaret Gazetesi’nin 8.7.1944 gün ve 5274 sayılı nüshasında neşir ve ilân olunan Esas Mukavele ile, mer’i kanunlar hükümlerine göre idare edilmek üzere, bir anonim şirket kurulmuştur.
 • 2- Doğan Sigorta Anonim Şirketi, “İstanbul Bahçekapı, Birinci Vakıf Han, birinci ve ikinci katlarda”; Demir- Toprak Anonim Şirketi, “İstanbul Bahçekapı Birinci Vakıf Han dördüncü kat 48-49 numaralarda”; Yüksek Mühendis Haydar Salih Tokal, “İstanbul’da Şişli’de Tokaloğlu Sokak 31 numarada”; Yüksek Mühendis Nihat Geyran, “Taksim’de Sıraselviler’de 65 numarada”; Yüksek Mühendis Muammer Tuksavul, “Cihangir’de Susam Sokağı’nda Çelik Palas Apartmanı’nın 3 numaralı dairesinde”; Yüksek Mühendis Mustafa Nadir Önen, “İstanbul’da Florya’da Orman Sokağı’nda 11 numarada”; Rıza Dikmen, “Osmanbey’de Rumeli Caddesi’nde, Emel Palas Apartmanı’nın 5 no.lu dairesinde”.

Madde 2: Şirketin Ünvanı

 • 1- Şirketin ünvanı “YAPI ve KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ”dir. Bu ünvan aşağıdaki maddelerde “Banka” kelimesi ile ifade edilmiştir.
 • 2- Banka, 9 Eylül 1944 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Madde 3: Amaç ve Konu

Banka; Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve yürürlükteki yasaların verdiği izin içinde bulunmak şartıyla her çeşit bankacılık işlemlerini yapmak amacıyla kurulmuştur. Banka bu amaçla, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil etmemek kaydıyla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

 • 1- Her çeşit bankacılık işlemlerini yapabilir.
 • 2- Mevzuatın izin verdiği her türlü mali ve iktisadi konularla ilgili teşebbüs ve taahhütlere girişebilir.
 • 3- Yukarıdaki bentte yazılı işlerle ilgili olarak mümessillik, vekalet ve acentelikler üstlenebilir ve komisyon işlemlerini yapabilir.
 • 4- Sosyal ve kültürel tesisler kurabilir veya mevcut olanlara iştirak edebilir.
 • 5- Yukarıdaki bentlerde yazılı hususları:
  • a) Doğrudan doğruya bizzat gerçekleştirebilir, veya
  • b) Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte veya vekil olarak bu kişiler nam ve hesabına üstlenebilir, ulusal ve/veya uluslararası finans kuruluşları ve bankalar ile her türlü bankacılık işlemleri yapabilir, konsorsiyumlar veya sendikasyonlar kurabilir, her türlü işbirliğine girebilir.
  • c) Amacının gerçekleştirilmesi için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurabilir, teşebbüslerde bulunabilir, aynı maksatla kurulmuş şirket ve teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir alabilir.
  • d) Mevcut şirketlerin paylarını satın alabilir ve gerektiğinde söz konusu payları satabilir.
 • 6- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan izinler kapsamında, her çeşit menkul kıymet, borçlanma aracı, türev ürün ile diğer Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin olarak emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerini yürütebilir.
 • 7- Aşağıdaki hususlar çerçevesinde taşınır ve taşınmaz mal üzerinde işlem yapabilir:
  • a) Banka, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan sözleşmeler ile Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç olmak üzere ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz, ipotekli konut finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortaklıklara katılamaz.
  • b) Ancak, Banka; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak şartıyla, Bankacılık Kanunu ile diğer mevzuata aykırı olmamak koşuluyla, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hakları ve özellikle sınai ve fikri hakları, intifa, irtifak ve üst hakkı gibi sınırlı ayni hakları ve alacak haklarını iktisap edebilir, bunları başkalarına satabilir, devredebilir, rehin veya ipotek edebilir, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek alabilir, mevcut ipotekleri fekkedebilir, taşınır ve taşınmaz malları, sınai ve fikri hakları kiralayabilir veya kiraya verebilir, kira ve satış vaadi sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh ettirebilir, şerhleri kaldırtabilir.
  • c) Banka, yasal sınırlar dahilinde bankacılık işlerini yürütebilmek veya alacaklarını tahsil edebilmek için taşınmaz mallar edinebilir ve gerektiğinde bunları satım, trampa ve sair suretlerle elden çıkarabilir. Bankacılık Kanunu’na ilişkin hükümler saklıdır.
 • 8- Banka, kendi ihtiyacında kullanılmak üzere her türlü emtia ve malzemeyi yabancı ülkelerden ithal edebileceği gibi, alacaklarından dolayı temellük ettiği ticari emtiayı da ihraç malı ise, harice satabilir. Banka, bu ihracat ve ithalatın gerektirdiği belgeleri ilgili makamlardan alabilir.
 • 9- Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının, genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
 • 10- Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında alınan izinler kapsamında danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen esaslar doğrultusunda yan hizmetlere ilişkin faaliyetleri yerine getirebilir.
 • 11- Yukarıdaki bentlerde gösterilen işlemlerden başka ileride Banka için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde, Banka yürürlükteki mevzuata göre gerekli izinleri alacak ve Esas Sözleşme değişikliğinin gerekli olması halinde bu değişiklikleri yapacaktır.

Madde 4: Bankanın Merkez ve Şubeleri

Bankanın merkezi “İstanbul’dadır. Adresi YKB Plaza D Blok Levent/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu’na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve mevzuatla belirlenen diğer kamu otoritelerine bilgi vermek ve gerektiğinde ilgili otoritelerden izinleri almak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Bankanın yurt içinde şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Madde 5: Bankanın Süresi

Banka süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul’un Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

Madde 6: Sermaye

Banka Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.04.2008 tarih ve 567 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.000 TL (Onbeşmilyar Türk Lirası Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 1.500.000.000.000 (Birtrilyon beşyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Bankanın çıkarılmış sermayesi 8.447.051.284 TL (Sekizmilyardörtyüzkırkyedimilyonellibirbinikiyüzseksen dört Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bankanın payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Banka’nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 7: İntifa Senetleri

 • 1- Genel Kurul, Esas Sözleşme uyarınca veya Esas Sözleşmeyi değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple Banka ile ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu senetlere Türk Ticaret Kanunu’nun 348 inci maddesi uygulanır.
 • 2- İntifa senetleri emre ve hamiline yazılı olabilir.
 • 3- İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; ancak, bu kişilere net kara, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir.
 • 4- İntifa senetlerinin devrinde Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 8: Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı

Banka, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, teminatlı menkul kıymet, varant, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen nitelikleri haiz borçlanma araçları, ile niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Banka yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

Madde 9: Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi

Banka ile ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Banka’nın borsada işlem gören paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Bankacılık Kanunu’nun payların devrini belirleyen hükümleri saklıdır.

Madde 10: Bankanın Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi Veya Devralması

Banka, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Madde 11: Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları

Mevzuat gereğince Genel Kurul’un devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Banka’nın tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı dairesinde seçilecek en az 8 (sekiz) gerçek kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bankacılık Mevzuatı gereği, tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tespit edilir.

Banka Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.

Bağımsız üyeler dahil Genel Kurulca seçilen üyeler ile doğal üye olan Genel Müdür veya bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun üye tam sayısını ifade eder.

Yönetim Kurulu üyelerinin yürürlükteki mevzuata uygun öğrenim görmüş olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süreyle seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Mevzuatı ile getirilen zorunluluklar ve Bankacılık Mevzuatı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu’nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen prosedürlere uyulur.

Banka Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri seçilmeleri veya atanmalarından sonra mevzuat gereğince yemin etmekle yükümlüdürler. Bu görevlere tekrar seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etmeleri gerekmez.

Yemin yükümlülüğüne tabi kimseler yemin etmeden göreve başlayamazlar. Yemin yükümlülüğüne tabi olan kimseler ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunca belirlenecek diğer görevlerde bulunanlar 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tabidirler.

Türk Ticaret Kanunu’nun 363.maddesinin 2.fıkrası ve Bankacılık Kanunu’nun yasaklama hükmü kapsamına giren kimseler Yönetim Kurulu Başkanı, üyesi seçilemezler. Seçilmişlerse derhal çekilmeye zorunludurlar. Aksi takdirde bu gibi kimselerin üyelik sıfatı sona erdirilir.

Yönetim Kurulu’ndan izin almadan hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, bir hesap yılı içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, istifa etmiş sayılırlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yasaklanan fiil ve işlemleri yapamazlar.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmeleri sağlanır.

Madde 12: Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu’nun müzakereleri, üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir yazman marifetiyle düzenli olarak tutanağa bağlanır.

Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluş amacıyla ilgili her türlü sözleşmelerin ve işlemlerin yapılması hususunda mutlak bir yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu anlaşmazlıklarda hakeme gitmek, arabulucuya başvurmak, sulh olmak ve ibra etmek yetkisine de sahiptir.

Bu cümleden olarak:

 • a) Gerek yasayla ve gerek bu Esas Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve önceden Genel Kurulun kararına bağlanması gerekmeyen hususlar hakkında karar almak;
 • b) Esas Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurul’a tekliflerde bulunmak;
 • c) Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tespit etmek;
 • d) Bankanın bilanço, kar ve zarar hesabını tanzim ve safi kazancın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit etmek ve bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve Mevzuatta belirtilen sürelere uygun olarak ortakların incelemesine açık bulundurmak ve bu hususu Genel Kurul olağan toplantı ilanlarında belirtmek,
 • e) Tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası araçları, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen nitelikleri haiz borçlanma araçları ile 8’inci maddede sayılan diğer borçlanma araçlarının ve sermaye piyasası araçlarının ihracı suretiyle istikrazlar akdetmek;
 • f) Genel Kurullarca alınan kararları icra ve infaz etmek;
 • g) Bankacılık Kanunu ile tayin ve tespit olunan esaslar içinde Genel Müdürlüğün yazılı teklifi üzerine açılacak kredileri karara bağlamak;
 • h) Banka lehine memleket içinden veya dışından karşılıklı veya karşılıksız her çeşit kredileri sağlamak ve istikrazlarda bulunmak, sendikasyonlar ve konsorsiyumlar kurmak ve/veya bunlara katılmak, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen nitelikleri haiz kredileri kullanmak;
 • i) Banka işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve gerektiğinde satmak ve rehin etmek;
 • j) Bankanın memur ve müstahdemleri için tesis edilmiş bulunan Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı’na ve gerektiğinde aynı maksatla oluşturacağı fona, tayin edeceği miktar ve oranlarda, devamlı olarak aidat vermek; gibi hususlar da Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri arasındadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdüre Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 248.maddesinin c, ç. ve d. bendinde yazılı derecelerde hısımlığı bulunanlardan Bankada memur olarak çalışanlar varsa bunlara ait tayin, terfi, maaş zamları ve ikramiyeler, ancak Yönetim Kurulunun onayı ile yapılabilir.

Yönetim Kurulunca Banka işleri hakkında kendilerini aydınlatmak üzere pay sahipleri ile özel toplantılar düzenlenebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhas üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu’na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi ile Bankacılık Kanunu düzenlemeleri saklıdır.

Murahhas üyelerle, Yönetim Kurulu üyelerinden Bankada muayyen iş ve vazife görenlerin ve Genel Müdürlerin görevleri dolayısıyla aralarındaki gerekli koordinasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı zamanlarda kendisinin belirleyeceği Başkan vekili sağlar.

Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan her hangi iki üyesi müştereken Banka ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Bankayı her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereği oluşturulması zorunlu olanlar da dahil olmak üzere ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, uygun göreceği konularda, anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi de dahil komitelerin faaliyetlerini denetlemekle yetkili olup, Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Kredi Komitesinden, bu komitenin faaliyeti hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve gerekli göreceği her çeşit kontrolü yapmaya yetkilidir.

Madde 13: Genel Müdür Ataması

Bankanın Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından Bankacılık Kanunu’nda aranılan vasıfları haiz kişiler arasından seçilir. Görev ve yetkileri ile çalışma koşulları Yönetim Kurulunca tayin ve tespit olunur.

Madde 14: Yönetim Kurulu Üyelerinin, Murahhas Üyelerin ve Komite Üyelerinin Ücretleri

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 12. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Banka’ya vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir. Murahhas azalar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur.

Banka’nın ücret politikası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Madde 15: Denetim

Bankanın ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu’nun denetime ilişkin hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun 366. Maddesi çerçevesinde, kendisine bağlı denetim düzenini tesis eder.

Madde 16: Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

 • (a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.
 • (b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Bankanın hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.
  Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
 • (c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur. Pay sahiplerinin oy haklarını kullanması, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine tabidir.
 • (d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bankada pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.
 • (e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Bankanın yönetim merkezi binasında veya İstanbul’da elverişli bir yerde toplanır.
 • (f) Toplantı Katılımı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.
 • (g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.
 • (h) Toplantı ve Karar Nisabı; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş ve Bankacılık Mevzuatında düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Banka’nın tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, sermayenin salt çoğunluğudur.
 • (ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar. Genel Kurul’un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.
 • (i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Banka’nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 17: Kurumsal Yönetim İlkeleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Bankanın her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Banka için geçerli kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 18: İlanlar

Kanunen Banka tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkartılan yönetmelik, tebliğler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunacak diğer mevzuata uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar, Banka’nın internet sitesinde ilan edilir.

Madde 19: Hesap Dönemi

Bankanın hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Bir takvim yılı içinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibariyle üç aylık hesap özetleri düzenlenir. Banka, hesaplarını ve yıllık bilançoları ile Kar ve Zarar Cetvellerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen esas ve usullere uygun şekilde tutar, yayınlar ve ilgili mercilere gönderir.

Bilanço ile Kar ve Zarar Cetvellerinin düzenlenmesi ve onaylanması, ilanı ve ilgili makamlara gönderilmesi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen esas ve usullere göre işlem yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Bankanın internet sitesinde ilan edilir.

Madde 20: Karın Tespiti ve Dağıtımı

Bankanın Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı bireysel finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

 • a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı çıkarılmış sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,
 • b) Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan konsolide net dönem karı ile, bireysel finansal tablolarda yer alan net dönem karı dikkate alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde çıkarılmış sermayenin %5’i oranında birinci karpayı ayrılır.
 • c) Bakiye kısım Genel Kurul’un tespit edeceği şekilde dağıtılır ve/veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.
 • d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımı suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri ve buna ilişkin hükümlere saklıdır.

Madde 21: Kar Payı Avansı

Genel Kurul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Bu konuya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Madde 22: Banka Personeli İçin Vakıf

Banka, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu’nun 522’nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

Madde 23: Kanuni Hükümler

Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

 
Bu içerik size yardımcı oldu mu? Evet Hayır